'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: 4-an de junio(lun.), 2012 / Klaso de progresantoj
LEE Jungkee  (Homepage) 2012-06-04 20:15:42, Hit : 371, Rec. : 56

Je la 1-a horo, Natura vizitis kulturcentron por aliĝi al ILEI-Konferenco, kiu okazos en Kunming, Ĉinio. Ŝi ankaŭ aligis sian amikinon s-rino Park Jin, kiu jam ellernis bazan gramatikon de Esperanto. Ĝis hodiaŭ tute 8 personoj el Koreio registris sin por Kunminga konferenco.
Je la 2-a horo, en la unua kurso de progresanta klaso en junio, tri klasanoj legis du novelojn(Mara stelo kaj La terura lago) de Julian Modest, kiuj estis tre intereskaptaj kaj pensigaj.
Mara stelo diris, ke tra la vivo ĉiam okazas neatenditaj aferoj. Iam luma sed iam malluma, tial oni devas ĉiam sinzorgi kaj atenti sin mem.
La terura lago donis instruon, ke devas esti iu persono, kiu kuraĝe kaj juste asertas sian opinion pri iu problemo, kiu okazadas ĉirkaŭ ni.
=======================================================
  Mara Stelo

1. Li kvazaŭ hezitis ĉu resti aŭ ne en la restoracio. Venis la kelnero kaj la nekonata viro mendis nur kafon. Poste li direktis rigardon eksteren tra la fenestro.La nekonata viro subite ekhavis kuraĝon, tusis seke kaj demandis min kien mi veturos.
-Mi ankaŭ veturos al Burgas kaj de tie al Belmar, en kiu estas mia hotelo. Se li ne rakontos ĝin, li portos ĝin kiel sakon da ŝtonoj al Burgas kaj al Belmar.
2. Mia onklino, Dio absolvu ŝin, hela estu la memoro pri ŝi, testamentis al mi bonegan grundon en Belmar, proksime al la maro kaj mi decidis konstrui tie etan hotelon. Pasintan aŭtunon tamen okazis io, kio ruinigis min. La viro alrigardis min kaj profunde elspiris. De liaj kaŝtankoloraj okuloj gvatis timo aŭ eble rezignemo.
3. Fine de septembro, ĉirkaŭ la oka vespere, kiam mi spektis la televidnovaĵon, iu sonoris ĉe la pordo. Antaŭ mi staris junulino, ĉirkaŭ dekokjara. Ŝi petis unu ĉambron, sed vintre hotelo ne funkcias. La junulino estis alta, bela kun longaj blondaj haroj kaj figkoloraj okuloj.
4. La junulino klarigis, ke ŝi veturis aŭte kaj rimarkis la hotelon, kies nomo  'Mara Stelo' tre plaĉis al ŝi.
Ĉu ŝia rideto aŭ ŝiaj grandaj figkoloraj okuloj sorĉis min, aŭ eble tio, ke al ŝi plaĉis la nomo de mia hotelo. Ŝi mendis botelon da ĉampana vino kaj petis, ke mi portu ĝin en la ĉambron.
5.Kiam mi rakontas, mi memoras, ke ŝi ŝajnas al mi iom stranga.
unue, ŝi deziras esti sola en la hotelo.
due, ŝi deziris festi sola
trie, ŝi demandis ion,kio konfuzis min.
Ŝi dufoje demandis ĉu mi estas sola kaj mi respondis- jes.
6. Ŝi elektis ĉambron, kiu rigardas al la maro kaj kiam ŝi eniris ĝin, ŝi tuj malfermis la fenestron.
Post kelkaj minutoj mi portis al ŝi la ĉampanan vinon kun unu granda glaso. Ŝi daŭre staris antaŭ la fenestro kaj mi ne komprenis ĉu ŝi aŭdis, kiam mi malfermis la pordon kaj metis la botelon kaj la glason sur la tablo ĉe la murspegulo.
7.Matene, ŝi malvarmis kaj mi telefonis al la polico. Ŝi estis fama kantistino Ina-Vanina. Mia hotelo estas tute malgranda por ĉiuj,kiuj deziras tranokti en ĝi. Sen mia permeso, la nekonataj viroj komencis vaste reklami mian hotelon kaj poste ili postulis, ke mi subskribu kontrakton, laŭ kiu mi estas devigata pagi al ili parton el la enspezoj de la hotelo, ĉar ili organizis la reklaman kampanjon de mia hotelo.
8. La ebriaj adoleskuloj rompis ĉiun en la hotelo, sed dufoje miaj najbaroj provis bruligi main hotelon ĵaluze.
Ĉu mi vendu mian hotelon aŭ ne? Mia povra onklino, kiel ŝi ĝojis, kiam ŝi testamentis al mi la grundon en Belmar. Ŝi kredas, ke mi estas feliĉa. Li ne atendis de mi konsilon. Li sciis, ke li estas sola kaj neniu povus helpi lin.
                              La terura lago

1. Naum trovis marĉeton en la mezo de la kelo. Naum eliris el la kelo, sed daŭre demandis sin de kie aperis  tiu ĉi akvo.
La sekvan tagon, la marĉeto pli grandiĝis, tial li ekelĉerpis la akvon per sitelo. La situacio pli serioziĝis, tial li komencis dreni la kelon.

2. La domon Naum mem konstruis antaŭ tridek jaroj. Preskaŭ la tutan tagon Naum faris la drenilon.
Vespere, en la vilaĝa drinkejo, li renkontis Stoil, ŝercemulo kaj Veko,silentema. Naum ne demandis ilin pri la akvo. Sed subite li ekflaris ŝliman odoron de liaj amikoj. Ili nenion menciis pri tio.

3. Naum decidis ekscii ĉu nur en lia kelo aperas akvo. Unue, Naum iris al Stoil, sed lia ĝardena pordo estis ŝlosita.
Naum vokis Stoil sed li ŝajnigis sin tiel, ke li dormis, tial ne aŭdis lian vokon. Li surhavis laborveston sur kiu oni povis rimarki kotmakulojn. "Mia kelo estas seka kiel pulvodeponejo."

4. Ankaŭ Velko respondis kiel Stoil. Ĉu mi freneziĝis aŭ ili ŝajnigas sin frenezaj? Tamen videblis, ke ĉiuj kaŝe faras drenilon. Neniu deziras diri, ke lia domo estas inundita.
Dalevo estas belega, kampara vilaĝo, banloko kun mineralakva fonto kaj somere pluraj homoj venis ĉi tien por ripozi kaj kuraci sin. Nur post monato komenciĝos la ripozsezono.

5. Eble miaj samvilaĝanoj pravas silenti pri la inundo. la akvo jam fluis sur la stratoj. la homoj surmetis botojn.
Post kelkaj minutoj, la bovino malaperis. En la akvo dronis anakŭ Nada, la filino de familio Peevi. Jam estas malfrue.
Kiam ĝi atingis la inundo la unuajn etaĝojn, Naum iris sur la tegmenton de sia domo kaj komencis krii.

6. Kial vi silentis, kial vi ŝajnigis, ke nenion vi vidas? --kriis li kaj lia rigardo estis terura kaj freneza. Tamen neniu jam scias kion signifas tiuj ĉi vortoj.
Post tri monatoj, ĉiuj domoj de Dalev estis sub la akvo. Neniu eĉ supozas, ke iam ĉi tie estis vilaĝo, kiu nomiĝis Dalev.

La eraro

1. Tiam, kiam mi eliris de metroo, mi estis kaptita de policanoj,kiuj enigis min en auxton. Kaj nun mi sidas en la policejo antaw la policestro.

2. Pro neatendita aresto, mi devis rezigni mian ekskurson en Hungario.
La policano kaj mi ne povis komunikigxi pro lingva muro. La estro ne povis paroli germane, mi ne povis paroli angle. Pro la aresto, mia itinero estas fusxita.
* Szentendre : belega urbeto cxe Danuba bordo, trovigxas galerioj, muzeoj, temploj. Tagmangxi en iu restoracio cxe Danubo kun bongusta fisxa supo

3. Miaj unuaj tagoj en Hungario estis kiel sunaj festoj. Mi felicxis kiel knabo, ke mi estas en Budapesxto kaj mia kara revo realigxis.

4. Elegante vestita tradukisitino jxetis demandojn law la diro de policestro.
Kiel mi nomigxas?
De kie mi venis kaj kiacele mi estas en Budapesxto?

5. La estro rigardis lin malfideme kaj ne aspektas tiel simpatia kiel antawe.  
La estro kaj tradukistino eliris de la cxambro kaj mi restis sola.

6. Mi estas elcxerpita kiel dissxirita, forjxetita sako. Mi sentas min eta, malforta kaj senhelpa kiel blato. Mi komencis kompreni kion signifas esti de alia flanko. Mi provis imagi min je lia loko. Mi estas sola en fremda lando sen scii la lingvon kaj neniu helpos min.

7. Mi volas telefoni al bulgara ambasadorejo.
La policestro klarigis, ke okazis eraro kaj li redonas al mi la pasporton.
La maja suno brilas, sed ne varmas. Neniam mi tiom gxojis al la taga lumo, kiel nun.

8. Kafumante la tradukistino diris, ke sxi ne komprenis kio okazis.
La hungara polico esploris grandajn internaciajn narkotik-trafikulojn, unu el kiuj similas al mi. Iuj indikoj ankaw koincidas, sed pli gravas, ke cxio jam estas en ordo. Mi awskultas sxin kaj mi deziras nur unu, ke almenaw sxi ankoraw amu la bulgarojn.

Robinzono de danuba bordo

1. Inter salikarboj cxe Danubo estis ruinita kabano, en kiu logxis viro,kies agxon oni malfacile povis difini.

2. Alta, maldika kiel nigra seka vergo kun densa barbo kaj helaj bluaj okuloj, akraj kiel diamantoj.

3. Li logxis kun 5 grandaj hundoj, el kiuj li akompanis du hundojn por acxeti panon en la vilagxo. Oni nomis lin Robinzono.

4. La vilagxestro Rajo provis ekscii kiu li estas kaj de kie li venis. Sed kontrawis lin kaj ekkriis "La grundo estas al tiu, kiu logxas sur gxi!"

5. Li vivtenis sin per fisxkaptado kaj vendi ilin al sxoforoj. Sed kien li iris, neniu sciis.

6.La akvonivelo de Danubo falis kaj iun matenon rumana sxipo ensabligxis kontraw la salikarboj. Por eltiri gxin necesas fortega, granda trensxipo. La vilagxanoj simple gxuis la stiuacion kaj foriris.

7. Sur la ferdeko, maristoj vagis tien kaj reen. Silento regis sur la sxipo.

8. Matene Robinzono proksimigxis al la olda boato, metis ion en gxin, pusxis la boaton en la riveron kaj ekremis al la sxipo.

9. Li donis al la maristoj sakon kaj malnovan ladvazon. En la sako estis pano kaj en la ujo, akvo. La kapitano donis monbiletojn al li, sed li redonis ilin per sia trancxa rigardo. La kapitano kaj Robinzono sxovis la monbiletojn unu al alia. Gxis nun neniu vidis lin ridi. Unuan fojon li ridis kaj liaj dentoj flavis kiel maizaj grajnoj.
"Denove mi venos, denove."

   Vira doloro

1. Vojkov estas direktoro de la gimnazio kaj Magerv estas vicdirektoro. Vojkov sukcesis renovigi la tutan lernejon eĉ banejon en la lernejo.
Magerv grumblis, ke kial banejo devas esti en la lernejo.
2. Vojkov divorcis kaj komencis amindumi kun angla lingva instruistino Kuleva. Ĉiuj en la lernejo sciis, ke kie estas Kuleva, tie estas Vojkov.
Li estas kvindekjara kaj ŝi estas dudek kvin. La plej ĉarma en ŝi estis la rideto, kiel suna printempa mateno.
3. Tiam, kiam Kuleva babilis kun Vena, biblioteksitino en la biblioteko, Vojkov silente enŝteliĝis al la pordo kaj subaŭskultis ilin. Antaŭ jaro, juna instruisto Pene kaj Kuleva komencis amindumi, tial Vojkov maldungis lin.
Vojkov kaj Kuleva veturis al la ripozejo 'Bela Fonto' per lerneja aŭto.
4. Per la salajro de Vojkov, ili ne povis ĝui tiel lukse kaj krome eksedzino de Vojkov senĉese persekutis lin pro infana vivteno.
Foje Magerov rimarkis, ke li forgesis sian notlibreton en la lernejo. Por ripari sian difektitan lavmaŝinon, li devis telefoni al la riparisto, tial li devis iri al la lernejo por preni la notlibreton.
5. Magerov eniris sian kabineton en la dua etaĝo. Tra la malŝlosita pordo, li surprize vidis, ke Vojkov en ĉemizo kaj pantofloj estis klinita super la eta tablo ĉe la fenestro kaj kuiris kafon.
Ili kafumis kaj ekparolis Vojkov.
6. “Vi vidas. Tiel okazas, kiam oni divorcas. La mono ne sufiĉas kaj mi ne povas lui loĝejon. Mi scias, ke mi ne devas loĝi en la gimnazio, sed kion fari.” Nun Magerov divenis kial Vojkov bezonis banejon en la lernejo.
“Vi estas la sola en la lernejo, kiu ne klaĉas pri mi. Vi scias, la lernejo similas al vespejo kaj ĉiuj geisntruistoj senĉese klaĉas pri mi, sed mi ne povas fermi iliajn buŝojn.”

7. Poste Kuleva konatiĝis kun ĵurnalisto kaj forlasis la lernejon. Poste ankaŭ Vojkov forlasis la gimnazion.
Post du jaroj Magerov iĝis pensiulo.  Hazarde Magerov renkontis Vojkov en la restoracio.
La hararo de Vojkov griziĝis, maldensiĝis kaj en liaj nigraj tataraj okuloj jam ne flamis la antaŭa vigla fajro.
8. Ĉu vi tre amis ŝin?
Neniam mi supozis, ke tiel mi povas ami, ŝi estas sorĉistino, eble io pli. Ŝi prenis mian koron, La plej terure estas, ke mi opinias, ke mi estas serioza, saĝa, aĝa viro, sed ne. Mi ne estas tia. Mi daŭre amas ŝin kaj mi ne povas forgesi ŝin.
Liaj okuloj nun similis al du estingitaj karboj. Magerov deziris diri al Vojkov, ke li komprenas lin, sed ne estis senco.


  : Rec.   : List

599   2-an de julio(lun), 2012 / Nova monato Julio    LEE Jungkee 2012/07/03 56 337
598   30-an de junio(sab), 2012 / Naskiĝo de Sonorilo kiel nova esperantisto    LEE Jungkee 2012/06/30 54 311
597   28-an de junio(ĵaŭ), 2012 / Renkontiĝo kun Sunera    LEE Jungkee 2012/06/29 58 305
596   27-an de junio(mer), 2012 / Renkontiĝo kun s-ro Ogaŭa    LEE Jungkee 2012/06/28 57 312
595   26-an de junio(mar), 2012 / Meza kurso    LEE Jungkee 2012/06/26 52 326
594   25-an de junio(lun), 2012 / Kurso por progresantoj    LEE Jungkee 2012/06/25 50 346
593   23-an de junio(sab), 2012 / Kun konatoj en la nova domo    LEE Jungkee 2012/06/25 44 321
592   22-an de junio(ven), 2012 / Pritaksado de unu semestra lernado de Esperanto    LEE Jungkee 2012/06/22 51 331
591   21-an de junio(Ĵaŭ), 2012 / En la publika kunveno por Esperanto-prezen...    LEE Jungkee 2012/06/22 49 345
590   20-an de junio(mer), 2012 / Lasta kurso en Ŭonkŭang    LEE Jungkee 2012/06/21 53 352
589   19-an de junio(mar), 2012 / Mezkursanoj    LEE Jungkee 2012/06/19 56 333
588   18-an de junio(lun), 2012 / Por la 250-a projekto    LEE Jungkee 2012/06/18 44 318
587   16-an de junio(sab), 2012 / Vizito de Nepre    LEE Jungkee 2012/06/17 49 322
586   15-an de junio(ven), 2012 / Esperanto-ekzameno ĉe Kyunghee.    LEE Jungkee 2012/06/15 58 341
585   14-an de junio(ĵau), 2012 / Vespermanĝi kun Kosma    LEE Jungkee 2012/06/14 49 350
584   13-an de junio(mer), 2012 / Lasta kurso ĉe Univ.Ŭonkŭang    LEE Jungkee 2012/06/14 54 335
583   12-an de junio(mar), 2012 / Meza kurso kun s-ro Hans.    LEE Jungkee 2012/06/13 47 348
582   11-an de junio(lun), 2012 / Vizito de s-ro Hans el Nederlando    LEE Jungkee 2012/06/11 52 366
581   9-an de junio(sab), 2012 / Dua kurso de la 246-a klaso    LEE Jungkee 2012/06/10 49 321
580   8-an de junio(ven.), 2012 / Kurso en Kyunghee    LEE Jungkee 2012/06/09 54 325
579   7-an de junio(ĵaŭ.), 2012 / Libera tago    LEE Jungkee 2012/06/07 56 324
578   6-an de junio(mer.), 2012 / Tago de Rememoro    LEE Jungkee 2012/06/06 55 340
577   5-an de junio(mar.), 2012 / Kun prof. Chris el Novzelando.    LEE Jungkee 2012/06/05 58 329
  4-an de junio(lun.), 2012 / Klaso de progresantoj    LEE Jungkee 2012/06/04 56 371
575   3-an de junio(dim.), 2012 La naskiĝo-festeto por dua bofilo    LEE Jungkee 2012/06/03 54 312
574   2-an de junio(sab.), 2012 La 246-a kurso komenciĝis.    LEE Jungkee 2012/06/02 58 352
573   1-an de junio(ven.), 2012 La tria nepo naskiĝis.    LEE Jungkee 2012/06/02 49 317
572   =============================================================================    LEE Jungkee 2012/05/17 50 435
571   Nova rondo 'Verdulo' naskigxos septembre.    LEE Jungkee 2012/05/03 53 343
570   Sukcesa instruado de Esperanto en Sicilio    LEE Jungkee 2012/05/03 59 333

    : List   [이전 10개] [1].. 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0