'ڷ/ Materialoj

 Login  Join

:: IEK 2012 (üڿ ȸ)
LEE Jungkee  (Homepage) 2012-03-15 07:12:32, Hit : 340, Rec. : 39

IEK 2012
Internacia Esperanto-Konferenco 2012 kun pritraktota temo: SCIENCFIKCIO KAJ ROBOTOJ, Svitavy (CZ), 2012-07-14/20Informace pro členy ČES

La konferencejo

Ottendorfer-domo Svitavy, en kiu estas ankaŭ lokita Esperanto-muzeo.

Loka organizanto:

Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy kune kun kongresa kaj kleriga agentejo de Petro Chrdle KAVA-PECH, Anglická 878, CZ - 252 29 Dobřichovice
rete: chrdle@kava-pech.cz, tel.: +420.736645455

Kiel atingi la urbon Svitavy:

Svitavy estas malgranda urbo (20.000 enloĝantoj) en la distrikto Pardubice centre de Ĉeĥio, bone atingebla kaj peraŭte, kaj per publikaj trafikiloj. Ĝi situas sur la fervoja ĉeflinio inter la du plej grandaj urboj de Ĉeĥio, Prago kaj Brno. La plej proksimaj internaciaj flughavenoj estas Brno (+ 1 horo per trajno), Prago (+ malpli ol 2,5 horoj per trajno kaj Vieno (+ 3,5 horoj per trajno, kun 1 ŝanĝo).

Antaŭvidita programo:

Sabato: alventago, registriĝo, konatiĝo kun la Esperanto-muzeo, interkona vespero kun refreŝiĝo (manĝeto, tosto per vino)
Dimanĉo: atm. Solena malfermo, prelegoj de Libuše Dvořáková pri Svitavy kaj la regiono Pardubice kaj prezento de la kandidatverkoj por OSIEK-premio 2012 ptm. gvidata promeno tra la urbo kaj la urba muzeo, ekumena diservo vesp. Filmvespero
Lundo: atm. Laŭtemaj prelegoj (Chrdle, Gutiérrez, ptm. Seminario pri la temo: „Esperanto-Bibliotekoj sub la gvido de Detlev Blanke, vesp. sporto: laŭinterese boŭlo-globludo, skvaŝo, tabloteniso
Mardo: atm. Laŭtemaj prelegoj (Witkam, Nemere), ptm. Ekskurso al Litomiŝlo, trarigardo, meto de florbukedo al la tombo de Karolo Píč, vesp. Kultura programo
Merkredo: atm: Laŭtemaj prelegoj (Bronŝtejn, Maradan), ptm: piedekskurso al la fonto de la rivero Svitava (proks. 8 km), vesp. internacia vespero (laŭ propono de la partoprenantoj
Ĵaŭdo: atm. Laŭtemaj prelegoj (Witkam, Gutiérrez), ptm. Ekskurso al Moravská Třebová, vesp. Teatra vespero (R.U.R.)
Vendredo: atm. Ĝenerala asembleo de OSIEK kaj voĉdonado por la OSIEK-premio kaj pri la loko kaj temo de IEK 2014, oficiala fino de la konferenco. Dum la kongreso estas planata ankaŭ paroliga kurso por komencintoj paralele kun la prelegoj. Ĝi okazos en la studenta hejmo sub la gvido de Stano Marček.

Turisma plilongigo en Svitavy-regiono:

Svitavy-regiono havas multajn belajn vidindaĵojn. Kelkajn ni vizitos dum la konfe¬renco (certe Litomyšl, protektita kiel kultura heredaĵo de Unesko, en Esperantujo konata pro la romano La Litomiŝla tombejo de Karolo Píč), sed por povi pli ĝui la regionon kun gvidado en Esperanto eblas resti pli longe en la hotelo Garni (ne en la studenta domo, kiun ni havos je dispono nur de la 14-a ĝis la 20-a!). Por la aldona programo ne estos aparta kotizo, ĉiu pagos mem siajn elspezojn.

Partoprenkotizoj:

La Jara Kotizo (JK) al OSIEK estas egalvaloro de 25 poŝtmarkoj por enlanda letero. Por OSIEK-anoj la aliĝkotizo al IEK estas obligo de la JK, kun minimuma kaj maksimuma valoro.

Periodo
2012-02-29
2012-04-30
Pli poste

OSIEK-ano
Min
Norm
Maks
Min
Norm
Maks
Min
Norm
Maks

20
6*JK
60
25
7,5*JK
75
35
10*JK
100

Nemembro
80 100 120
Partatempa partopreno: po 24 tage


- Rabato 50%-a por junuloj ĝis 26 jaroj, handikapuloj
- Rabato 30%-a por samadresa kunulo de la aliĝinto

La kotizo inkluzivas: organizajn elspezojn, luon de salonoj, konferencajn materialojn, partoprenon en la programo, vizitojn en la urbo, interkonan vespermanĝon. Ĝi inkluzivas nek loĝadon, nek manĝojn nek asekuron pri kiu ĉiu zorgu mem. La kotizo estas nerepagebla.

Tranoktoj kaj manĝebloj:

Estas du kategorioj de tranokteblo: En studenta hejmo en du- aŭ trilitaj ĉambroj kun necesejo kaj duŝejo ĉiam komunaj por du ĉambroj, sen matenmanĝo, sed kun kuirejo en ĉiu etaĝo kaj proksima nutraĵvendejo. Da tiuj ĉambroj kun duŝejo kaj necesejo estas limigita nombro, post la elĉerpiĝo estos uzataj similaj, tamen kun komunaj necesejo kaj duŝejo trans la koridoro por kelkaj ĉambroj. Atentu, ke en la studenta hejmo ne estas mantukoj, do bv. kunporti proprajn.

En la tristela hotelo Garni, bone ekipita, kun matenmanĝo kaj senpaga enireblo en someran naĝejon kaj subtegmentan naĝbazenon 25 m, kaj rabato 20 % por ĉiuj servoj de proksima sportcentro (boŭlo-globludo, skvaŝo, refreŝiĝo).Sola en ĉambro por persono kaj nokto
En 2-lita ĉambro por persono kaj nokto
En 3-lita ĉambro por persono kaj nokto

Studenta hejmo
NE EBLAS  14 11
Hotelo Garni
35 25   

Rimarkoj:

En la hotelo Garni ekzistas 4 pli luksaj ĉambroj, kiuj kostas po 62 .


Manĝoj:

Estas sufiĉe da restoracioj en la proksimeco, tamen ni prizorgos komunajn manĝojn, se estos sufiĉe da interesatoj. Do kaze de via intereso pri la komunaj manĝoj bv. indiki tion en la aliĝilo kaj vi ricevos pli detalajn informojn. La prezo ne estas ankoraŭ kontraktita, sed ĝi estos certe po maks. 4 / ĉefa manĝo (tagmanĝo aŭ vespermanĝo).

Solidareca fonduso:

Estas bedaŭrinde, ke ekonomiaj cirkonstancoj tre malhelpas kelkajn samideanojn partopreni kaj kontribui al niaj konferencoj. Per via pago al „Solidareca fonduso ni povas malaltigi konferencajn kaj loĝejajn kotizojn al nivelo akceptebla por ili.

Kondiĉoj por pagoj kaj repagoj:

Tranoktojn vi povas pagi samtempe kun la kotizo (tiel vi ŝparos la ĝirokostojn kaj rezervokotizon) aŭ vi povas pagi nur la nerepageblan rezervokotizon 10 kaj la reston de la kostoj pli poste, sed plej malfrue ĝis la 31-a de majo 2012.
Kaze de via neveno vi rericevos la pagon laŭ jenaj kondiĉoj:
Ĝis la 31-a de majo vi rericevos ĉion krom la partopren- kaj rezervo-kotizo. Se vi malaliĝos ĝis la 14-a de junio vi rericevos 90 %, ĝis la 30-a de junio 60 % kaj ĝis la 13-a de julio 40 %, dum la unua konferenctago: nenion

Manieroj de pagoj:

Kotizoj povas iri rekte al la organizanto, sed ankaŭ eblos uzi peradon de OSIEK.
Kotizojn bv. pagi per unu el jenaj manieroj, kiujn bv. ne forgesi indiki en la aliĝilo:

al la konto kape-p ĉe UEA  
al la konto ĉe Komerční banka Praha: IBAN: CZ3301000000273484740227;BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXX (aldonante 8 EUR por la bankelspezoj)
poŝtkonto de OSIEK-kasisto Eric Laubacher no 1 399 87 R PARIS, IBAN: FR47 2004 1000 0101 3998 7R02 O28, BIC: PSSTFRPPPAR (ene de la EU-zono devus esti senpage)
FEL-konto de OSIEK: osie-h
Ĉe ĉiuj pagoj ne forgesu indiki la pagokialon: IEK2012.
Por la aliĝilo uzu la paperan (per Adobe Acrobat Reader) aŭ baldaŭ la retan formularon.

Paperan aliĝilon bonvolu sendi al la adreso:

KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 DOBŘICHOVICE;
Vi povas uzi ankaŭ la retadreson: info@kava-pech.cz

Via aliĝo validas nur post la pago.
  : Rec.   : List

569   Mia vojagxo en Koreio, fare de s-ino SANO Hisako    LEE Jungkee 2012/04/24 82 397
568   La malnova vilaĝo Hahuemaul fare de s-ino SANO Hisako    LEE Jungkee 2012/04/24 45 311
567   "Apliko de Esperanto en la profesia agado"    LEE Jungkee 2012/04/20 65 346
566   Ʈ ûȸ Դϴ.    LEE Jungkee 2012/04/13 49 352
565   „Rekomendo kanti la eŭropan himnon en Esperanto    LEE Jungkee 2012/04/09 67 329
564   罺 'Kie estas amo, tie estas Dio' .    LEE Jungkee 2012/04/05 106 523
563   Knabino Ailin en jxurnalo    LEE Jungkee 2012/04/02 63 314
562   䰡 1̱.    LEE Jungkee 2012/03/25 73 418
561   Kiu estas plej lerninda lingvo? ǥϷ ô!    LEE Jungkee 2012/03/23 60 328
  IEK 2012 (üڿ ȸ)    LEE Jungkee 2012/03/15 39 340
559   ǥϷ ô!    LEE Jungkee 2012/03/14 63 337
558     [re] ǥϷ ô!    LEE Jungkee 2012/03/15 59 334
557   Esperanto-kurso en Pingtung, Tajvano    LEE Jungkee 2012/03/10 67 334
556   -׼Ҹ    LEE Jungkee 2012/03/02 55 336
555   UEA EN KONSULTA PARTNERECO KUN UNESKO    LEE Jungkee 2012/03/01 72 339
554   internacia Forumo de artistoj    LEE Jungkee 2012/02/27 61 310
553   Karavanoj al la 79-a Kongreso de Esperanto en Italujo    LEE Jungkee 2012/02/26 57 331
552   Google ektradukas Esperanton    LEE Jungkee 2012/02/23 42 306
551   Dekdu argumentoj kontraŭ kaj por Esperanto    LEE Jungkee 2012/02/22 43 336
550   ¸ ȸ ȳ    LEE Jungkee 2012/02/22 63 353
549   ⸮ '¡ ι' 'ڸȣ' 1!    LEE Jungkee 2012/02/17 58 371
548   츣 ͺ並 .    LEE Jungkee 2012/02/15 84 368
547   banzej-o ; Ʈ ܾ    LEE Jungkee 2012/01/26 64 447
546   banĉun-o ; Ʈ ܾ    LEE Jungkee 2012/01/26 71 365
545   ߱    LEE Jungkee 2011/12/30 71 412
544   Lingva problemo en Usono    LEE Jungkee 2011/12/28 64 386
543   Mesagxo por la Internacia Virina Tago 2012, Hirosima    LEE Jungkee 2011/12/27 75 361
542   IJK-2012 ne okazos en Japanio    LEE Jungkee 2011/12/27 61 366
541   "Laborgrupo por la 125a jubileo de Esperanto".    LEE Jungkee 2011/12/23 64 355
540   JES 2011 ȳ!    LEE Jungkee 2011/12/20 60 385

    : List   [ 10] [1]..[11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20]..[30]   [ 10]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0