'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: KVARDEKSES JAROJ DE BUDAPEŜTA MEDICINA ESPERANTO-FAKGRUPO
LEE Jungkee  (Homepage) 2015-04-03 17:41:10, Hit : 279, Rec. : 43

KVARDEKSES JAROJ DE BUDAPEŜTA MEDICINA ESPERANTO-FAKGRUPO

Nia Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo (BMEF) fondiĝis la 2-an de marto, en la jaro
1969. En marto de 2015 ni festis do la 46-an naskiĝtagon de la Fakgrupo. Depost nia fondiĝo
la ĉefa celo de nia Fakgrupo estis ĉiam la scienca, medicina aplikado de la Internacia Lingvo,
ĉar laŭ nia forta konvinkiĝo la scienco nepre bezonas justan, neŭtralan, komunan lingvon
certigantan veran, lingvan egalrajtecon por ĉiuj scienculoj. La unuajn jarojn de nia agado ni
dediĉis al la lingvolernado. Ni traripetis la tutan lernolibron de Julio Baghy. Iom post iom nia
membraro akiris la deziratan lingvan nivelon. Jam en la jaro 1969. aperis niaj unuaj artikoloj
en la cirkulero Medicinistaj Novaĵoj, redaktita de d-ro Jozefo Hradil, en la tiama
Ĉeĥoslovakio. Depost marto de 1969 nia Fakgrupo kunvenis, kaj ankaŭ nun kunvenas –
escepte de aŭgusto – ĉiun unuan, labortagan merkredon de ĉiu monato. Tio signifas, ke ni
organizis ĝis nun jam pli ol 500 kunvenojn.
En la jaro 1971 ni la unuan
fojon organizis Esperantolingvokurson
por kuracistoj
kaj flegistinoj, sub gvidado
de d-rino Károlyné
Nanovfszky, en la Budapeŝta
Hospitalo László por
Infektaj Malsanoj. Dum nia
regula, oktobra kunveno en
la jaro 1972 fondiĝis la
Hungara Sekcio de la
Universala Medicina
Esperanto-Asocio (UMEA).
D-ro Imre Ferenczy fariĝis
afergvida prezidanto de la
sekcio, kaj ni elektis d-ron
István Hegyi, kiel lingvan konsilanton de la gvidantaro.
Eŭropa Bulteno Marto 2015, No 147
Ekde la jaro 1973. niaj popularsciencaj kaj sciencaj agadoj evoluis paralele. En novembro de
tiu jaro ni aranĝis nian unuan sciencan vesperon kun esperantlingvaj prelegoj. Dum la ceteraj
kunvenoj d-rino Julianna Farkas – inter aliaj programeroj – laŭtlegadis detalojn el la
„Lernolibro pri oftalmologio” de la japana Profesoro d-ro Seiiĉi Kato. La tekston d-ro Lajos
Molnár tradukis hungaren kaj klarigis por la aŭskultantaro. Por aktivigi la membraron depost
tiu tempo la partoprenantoj laŭtlegis esperantlingve kaj tradukis hungaren dum ĉiu kunveno,
sisteme la ĉapitrojn de la bonega, popularscienca verko de Alberto Fernández: „Senĝenaj
Dialogoj”. Partoprenante niajn programojn la ĉeestantoj povis akiri interesajn konojn, kaj
samtempe ni ĉiuj povis alproprigi abundan, sciencan vorttrezoron.
Depost 1974 ni jam regule organizis solenajn, sciencajn prelegseriojn la unuan merkredon de
ĉiu monato marto, memore al la datreveno de fondiĝo de nia Fakgrupo.Ni partoprenis en la
redaktado de la esperantlingva parto de plurlingva, Sanitar-Ekonomia Vortaro de la Organiza,
Projekta kaj Informa Centro de la tiama, hungara Ministerio pri Sano. Dum ties redaktado ni
ankoraŭ povis kunlabori kun profesoro d-ro Kálmán Kalocsay.
Ekde la jaro 1975 ni regule kunlaboris kun profesoro d-ro Ottó Haszpra en redaktado de la
Sciencaj Komunikaĵoj, la bonega, scienca aldono de la revuo Budapeŝta Informilo. Samtempe
ni aperigis plurajn, hungarlingvajn artikolojn en revuoj kaj gazetoj pri la valoro kaj estonto de
Esperanto. En 1976 aperis nia scienca artikolo „Varicelo de infanoj kuracitaj per
kortikosteroidoj kaj imunsubpremantaj medikamentoj” en la Medicina Internacia Revuo. La
artikolo gajnis la belegan, arĝentan memormedalon de la UMEA Shinoda-Premio.
En la jaro 1977 ni partoprenis la 1-an Internacian Medicinistan Esperanto-Konferencon
(IMEK) en Krakovo. Okaze de la 1-a IMEK ni povis interkonatiĝi kun d-ro Włodzimierz
Opoka, kiu tiutempe estis juna, universitata studento. Li estis la ĉefa motoro de la konferenco,
kaj ni akiris belegajn memorojn pri Krakovo kaj Pollando. Fine de la 1-a IMEK kvar hungaraj
medicinistoj ricevis de la Rektoro de Krakova Medicina Akademio la memormedalon
„Nikolao Kopernik”. Je iniciato de s-ro Miklós Láng, teknika redaktoro de la hungara revuo
Gyógyszerészet (Farmacio) en 1978 ni komencis sisteme esperantigi la resumojn de la
sciencaj artikoloj tie aperantaj. Helpe de s-ino Istvánné Jenővári, la tiama redaktorino de la
semajnrevuo Orvosegyetem (Medicina Universitato) en la sama jaro ni komencis prezenti
Esperanton por la studentoj de la Budapeŝta Medicina Universitato Semmelweis. D-rino Judit
Boros (kiu estis tiutempe medicina studentino) verkis plurajn, bonegajn artikolojn por la
revuo. Foje ŝi interpretis hungaren la esperantlingvan, universitatan prelegon de nederlanda
profesoro pri nukleaj medicinaj aparatoj.
Somere de 1979 okazis en Hódmezővásárhely la 2-a Internacia Medicina Esperanto-
Konferenco. S-ino Katalin Faragó, bibliotekistino de la Urba Hospitalo, brile organizis la
Konferencon, kiun partoprenis 150 kuracistoj, apotekistoj, flegistinoj kaj veterinaroj el 8
landoj de Eŭropo. La partoprenantoj povis aŭskulti 35 esperantlingvajn, sciencajn,
popularsciencajn prelegojn. Nia Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo kunordigis la
prelegserion.
En la jaro 1980. ni fondis la Memormedalon Zamenhof de la Budapeŝta Medicina Esperanto-
Fakgrupo. Ĝis nun 28 eminentaj, poresperantaj agantoj ricevis tiun ĉi memormedalon kreitan
de s-ro Sándor Jószai, belartisto laboranta en Hódmezővásárhely.
Eŭropa Bulteno Marto 2015, No 147
Komence de la 80-aj jaroj s-ino
Józsefné Farkas-Tatár gvidis
grandsukcesan Esperantolingvokurson
por medicinistoj en la
hungara Ministerio pri Sano. Inter la
jaroj 1983 kaj 1985 kelkaj membroj
de nia Fakgrupo – inter ili d-ro
Miklós Fehér, d-ro Balázs Szemők
kaj d-ro Lajos Molnár – kolektis la
anatomiajn, farmaciajn, medicinajn,
veterinariajn, stomatologiajn kaj
dentoteknikajn fakesprimojn por la
pretiĝanta, Hungara-Esperanta Meza
Vortaro.
La reĝimo-interŝanĝo (en la jaroj 1989-1990) ne tro favoris la Esperanto-movadojn de niaj
post-socialismaj landoj. Pluraj, budapeŝtaj esperanto-kluboj malaperis. En tiu ĉi treege
malfacila periodo aliĝis al nia Fakgrupo s-ro János Sárközi, fizikisto, eminenta esperantisto
kaj arttradukisto, kiu ĝis sia morto riĉigis niajn programojn. Li tradukis esperanten la gravan
kaj tre utilan kajeron „Laborant-protektado antaŭ la ekrano”. La kajero – kies plurcent
ekzemplerojn ni disdonis al niaj esperantistaj geamikoj – helpas gardi la sanon de uzantoj de
komputiloj.
Samtempe s-inoj Kornélia Nagy, instruistino pri gimnastiko kaj Klára Szabó, naturterapiistino
fidele helpis nin teni en vivo la Fakgrupon. Ni ŝuldas profundan dankon al s-ro Thierry
Salomon, kiu helpis nin en alproprigo de bazaj konoj de la uzado de nia unua komputilo, en la
jaro 2000. Li pretigis ankaŭ la unuan retejon de nia Fakgrupo http://www.sano.inf.hu.
Por nia fidela, por-esperanta agado nia Fakgrupo en 2001, dum la zagreba Universala
Kongreso kolektive ricevis la memormedalon de la UMEA Shinoda-Premio.
En 2002 ni verkis kaj eldonis – kune kun S-ro Oszkár Princz – hungarlingvan kajeron „Kaj
ankoraŭ kial utilas por mi Esperanto?” por tiuj plurmil gejunuloj, kiuj metis en Hungario ŝtate
rekonitajn lingvoekzamenojn pri Esperanto.
Kune kun Oszkár Princz, László Gados, Thierry Salomon, János Vida kaj d-ro Balázs Wacha
ni partoprenis en la redaktado de la periodaĵo Eŭropa Unio kaj la Lingva Demando. Okaze de
aliĝo de Hungario al la Eŭropa Unio kune kun 17 kunlaborantoj en la jaroj 2003-2004 ni
tradukis Esperanten la unuajn du ĉapitrojn de la Traktato pri estigo de Eŭropa Konstitucio. Dro
Seán Ó Riain, irlanda eŭropunia diplomato, la prezidanto de la Eŭropa Esperanto-Unio
disdonis 800 ekzemplerojn de la angla-esperanta versio por la politikistoj de la Eŭropa Unio.
Ekde la jarmilŝanĝo fortiĝis la kontaktoj de nia Fakgrupo kun profesoro D-ro Endre Dudich,
honora membro de UEA kaj Honora Prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio. Li tre aktive
partoprenis en la esperantigo de la Konstitucia Traktato, kaj – kune kun nia brita amiko, s-ro
David Curtis – pretigis plurajn anglajn tekstojn por ĝia angla-esperanta versio. Meze de la
pasinta jardeko ni tradukis Esperanten la retejon pri la grandsignifa malkovraĵo de d-ro Gyula
Kulcsár, „La Pasiva Antitumora Defenda Sistemo”. En la jaro 2006 dum la 91-a Universala
Kongreso en Firenze ni prelegis pri la malkovraĵo kaj disdonis 50 kompaktajn diskojn kun
Eŭropa Bulteno Marto 2015, No 147
videofilmo pri prelego de d-ro Kulcsár. Por la videofilmo ni pretigis la esperantlingvan
subtekston.
S-ro István Mészáros kontinue faris tre valoran laboron kadre de nia Fakgrupo. Li preparis la
eldonojn de la hungara-esperanta kaj angla-esperanta versioj de la Konstitucia Traktato kaj
aranĝis ankaŭ la esperantlingvan subtekston de la kompakta disko kun la prelego de d-ro
Gyula Kulcsár pri la natura antitumora defenda sistemo. Li redaktas la eminentan,
multflankan, plurlingvan retejon http://www.egalite.hu.
Konvinkiĝinte, ke nuntempe la junaj studentoj de medicino kaj la kuracistoj apenaŭ okupiĝas
pri Esperanto, por antaŭenigi la lernejan instruadon de la Internacia Lingvo, en majo de 2006.
d-ro Lajos Molnár kaj d-rino Julianna Farkas fondis la Internacian Laborgrupon por
Antaŭenigi la Lernejan Instruadon de Esperanto (ALIE), kies laboron apogas du retejoj kaj
aparta, interreta diskutlisto (esperanto-en-lernejojn@googlegroups.com) kun pli ol 200
partoprenantoj el 40 landoj. Ni kunlaboras kun d-rino Katalin Kováts, kiu redaktas la
grandiozan, por-instruistan retejon http://www.edukado.net .
En la „Strategia laborplano” de nia Laborgrupo ni rekomendas la instruadon de Esperanto en
la bazlernejoj, kiel unue lernendan, fremdan pontolingvon kaj kapablo-evoluigan
lernobjekton; en mezlernejoj, skoltaj aŭ pioniraj taĉmentoj, junularaj organizaĵoj, kiel relative
facile alproprigeblan ilon de la interkultura dialogo; en la universitatoj kaj altlernejoj, kiel
„katalizan lingvon” al la alproprigo de la klasika, latina-greka, scienca vorttrezoro kaj al
kreskigo de pli efika uzado de aliaj lingvoj.
La 4-an de marto 2009 ni solene festis la 40-an naskiĝtagon de nia Fakgrupo. S-ro András
Lukács, la gvidanto de la medioprotekta Laborgrupo Aero parolis pri ilia aktiveco kaj pri siaj
malnovaj kontaktoj kun Esperanto.
Dum la jaroj de la tutmonda, socia-ekonomia krizo ni pensis tre grava, ke nia agado devas
servi – helpe de la internacia pontolingvo Esperanto – la sanon en ĝia pli vasta senco, kiel
korpan, animan kaj socian harmonion. Dum niaj sistemaj, monataj kunvenoj, diskutrondoj,
spiritaj metiejoj regule okazas prelegoj pri san-protektado: muziko-terapio, naturkuracado,
ĉiutaga, diverstipa gimnastiko, lingvaj ekskursoj, novaj, infektaj malsanoj, Yumeiho-terapio,
mensa trejnado, instruado de Esperanto por triaaĝuloj.
Ekde majo de 2010 ni funkciigas la novan diskutliston medicinistoj-poresperanto@
googlegroups.com por helpi la agadon de la Universala Medicina Esperanto-
Asocio. En aŭgusto de 2010 ni aperigis la unuan artikolon en la Esperanta Vikipedio sub
titolo Boreliozo Lyme. La interesiĝantoj povas ĝin trovi en http://eo.wikipedia.org.
Dum la unua duonjaro de 2012 d-ro Lajos Molnár kaj d-rino Julianna Farkas pretigis la
paralelan, hungaran-esperantan version de la nova Fundamenta Leĝo de Hungario. Pluraj
membroj de nia Fakgrupo aktive partoprenas la redaktadon de la grandsukcesa, interreta
frazokolektaĵo TATOEBA, kie Esperanto en 2012. okupis jam (inter proksimume 200
lingvoj) la duan lokon. Ni aperigis tie multajn frazojn kun medicina enhavo. Vidu la retejon
http://www.tatoeba.org/epo.
Somere de la jaro 2014. okazis en Budapeŝt la 19-a Internacia Medicinista Esperanto-
Kongreso, kies ĉeforganizantoj estis s-ino Katalin Faragó, s-ro János Nagy, ekonomia
vicprezidanto de la Hungaria Esperanto-Asocio kaj profesoro d-ro Włodzimierz Opoka,
Eŭropa Bulteno Marto 2015, No 147
ĝenerala sekretario de UMEA. Kompreneble, ankaŭ la – jam ne tro juna – membraro de la
Fakgrupo entuziasme helpis la organizantojn.
Nia Fakgrupo sendis al la
partoprenantoj de la 19-a IMEK la
sekvan mesaĝon:
„Kio estas la popolsanitara rolo de
Esperanto en la informadika
epoko?
- Ponto-lingva rolo: Esperanto
helpas, ke la tuthomara saĝo
atingu la interesiĝantojn.
- Kapabloevoluiga rolo: Esperanto
helpas la infanojn lerni aliajn
lingvojn, helpas la adoleskulojn
trovi amikojn en la mondo
surbaze de lingva egalrajteco,
helpas la plenkreskulojn pli efike
uzi aliajn naciajn lingvojn,
riĉigante ilian latinan kaj grekan, sciencan vorttrezoron, kaj helpas la triaaĝulojn trejnadi ilian
cerbon: – „kontraŭ kalkiĝo cerba gimnastiko”.
- Egalrajta, komunumo-konstrua rolo: Esperanto helpas la komunikadon kaj interrete, kaj
persone; ekzemple: ĝemelurbaj, junularaj, sciencaj, artaj, sportaj renkontiĝoj, ekonomiaj
rilatoj.”
Lajos Molnár kaj Julianna Farkas


  : Rec.   : List

839   SEULO GASTIGOS LA 102-AN UK    LEE Jungkee 2015/04/29 88 303
838   -um 공부하기    LEE Jungkee 2015/04/15 113 393
837   요코하마 에스페란토 회지를    LEE Jungkee 2015/04/09 102 352
836   Tagordo de la 7a Junulara Seminario de Esp-o    LEE Jungkee 2015/04/07 40 321
  KVARDEKSES JAROJ DE BUDAPEŜTA MEDICINA ESPERANTO-FAKGRUPO    LEE Jungkee 2015/04/03 43 279
834   Intervjuo de Mark Fettes    LEE Jungkee 2015/04/01 104 339
833   Esperanto-youtube    LEE Jungkee 2015/04/01 99 324
832   Oka Mezorienta Kunveno –multkontakta kun urbanoj    LEE Jungkee 2015/03/30 40 274
831   Vizito al Koreio de prof.Saeed Ahmad    LEE Jungkee 2015/03/29 36 276
830   Finnlanda ekzameno    LEE Jungkee 2015/03/27 36 288
829   Buĝeto por Orienttimoro    LEE Jungkee 2015/03/23 103 312
828   Manila Declaration 1980    LEE Jungkee 2015/03/23 32 308
827   Subtenpeto: helpu al orienttimoranojn unuan fojon ĉeesti E-kongresojn    LEE Jungkee 2015/03/23 37 256
826   Raporto de elspezo 2014 de KAEM.    LEE Jungkee 2015/03/23 115 338
825   Raportaĵo de KAEM por Estrara Raporto en 2014.    LEE Jungkee 2015/03/23 33 252
824   Informoj pri azia movado    LEE Jungkee 2015/03/22 35 297
823   Jarraporto de Afriko en 2014    LEE Jungkee 2015/03/22 100 306
822   GAZK 8 Kompilejo.    LEE Jungkee 2015/03/22 26 265
821   Esperanto-Vortaro    LEE Jungkee 2015/03/22 88 388
820   JAM PLI OL 2000 ALIGHIS AL LA 100-A UK    LEE Jungkee 2015/03/12 85 357
819   Louis de Beaufront, la dua patro de Esperanto    LEE Jungkee 2015/03/05 32 305
818   NASK REVENAS AL NORD-KAROLINO    LEE Jungkee 2015/02/21 40 284
817   Superrigardo pri agadoj de la Afrika Komisiono en 2014    LEE Jungkee 2015/02/21 36 308
816   La 48-a Esperanto-Seminario, Tendoo    LEE Jungkee 2015/02/18 94 348
815   문장과 함께 듣는 에스페란토 방송    LEE Jungkee 2015/02/13 102 413
814   Raporto de la komisiono MONA por la jaro 2014    LEE Jungkee 2015/02/12 97 356
813   에스페란토를 배우는 20가지 이유    LEE Jungkee 2015/02/10 102 383
812   Alvokas al komuna festado de la Jaro "Montevideo 60"    LEE Jungkee 2015/02/04 56 307
811   어린이를 위한 '빗물 순환' 그림 (에스페란토 판)    LEE Jungkee 2015/02/02 114 413
810   Kiel veni al Herzberg, Urbo de Esperanto    LEE Jungkee 2015/01/31 35 314

    : List [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0