초급반/Baza kurso

 Login  Join

:: En la 30-a de Julio/ Ferma Ceremonio
LEE Jung-kee  (Homepage) 2011-07-31 19:45:14, Hit : 1,015, Rec. : 82
- Download #1 : IMG_3229.JPG (140.9 KB), Download : 15

- Download #2 : IMG_3231.JPG (143.1 KB), Download : 14


[Foto1] Kongresa standardo de Danio al Vjetnamio.
[Foro2] Post ferma ceremonio
`````````````````````````````````````````

La septaga UK finigxis hodiaw kaj oni adiawis unu la alian kaj la kongresejon.
Tra du eventoj, ILEI-Konferenco kaj UK mi mem mute lernis kaj spertis.
Retrorigardante pasintajn tagojn, mi trankvile ordigos mian laboron.
Plie, sur miaj sxultroj, peza tasko aldonigxis, kiu estas rolo de Elekto-komisionano'.
Mi pripensos serioze por nia estonta movado. Dankon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
REZOLUCIO DE LA 96-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Ni, la partoprenantoj en la 96-a Universala Kongreso de Esperanto, venintaj al Kopenhago el 66 landoj por komune dialogi pri la iniciato kiun UN lanchis per la proklamo de Internacia Jaro de la Junularo,

_efektiviginte_ multvidpunktan diskutadon pri tiu temo, en etoso de interkomprenemo kaj efika komunikado,
_cherpinte_ el niaj unuopaj kaj kolektivaj spertoj kiel anoj de diversaj socioj,aghogrupoj, etnoj, seksoj, mondbildoj, politikaj sintenoj kaj religiaj konvinkoj,
_agnoskinte_ la kontribuojn de la junularo al la socio kaj la neceson malfermi shancojn por ghia partopreno en la kolektivaj decidoprocezoj, por tauge alfronti la diversajn defiojn kaj shancojn de la nuna realo -- sociekonomiajn, ekologiajn, politikajn, teknologiajn ktp -- cele al la estonteco de la homaro kaj la planedo,
_konstatinte_ ke tra la epokoj kaj kulturoj, la diversaj generacioj rilatis inter si lau variaj modeloj kaj strategioj, kun foja estigho de aparta junulara kulturo, kaj ke en la Esperanto-movado mem tio esprimighis ekz. per la efike avangarda rolo plenumita de ties junulara brancho en apartaj historiaj turnopunktoj,

rekomendas
ke la unuopaj organizaj instancoj kaj sociaj medioj de la Esperantaj movado kaj komunumo aktive strebu al la kreado de taugaj kondichoj por kontakto, alproksimigho kaj kunlaborado inter junuloj kaj aliaghuloj,
ke la anoj de la malsimilaj aghogrupoj en Esperantujo ighu pli konsciaj pri la potencialo kiun por intergeneracie kontentigaj rilatoj liveras la esperantisma ideo mem de reciproka respekto kaj ambaudirekta bona volo,

alvokas
al UEA, TEJO kaj iliaj respektivaj landaj organizoj pliproksimigi tempe kaj geografie siajn kongresojn, same internaciajn kiel landajn kaj regionajn, per kunordigita decidado, al konkretaj pashoj chiunivele por kunagigi esperantistojn rete kaj eksterrete agantajn, same por enmovadigi perretajn lernintojn de la lingvo, kiel por helpi la tradician movadon adaptighi al la nuna epoko.

Kopenhago, 30 julio 2011

* * * * *

LA KOPENHAGA UK FERMITA, HANOJO KAJ REJKJAVIKO ATENDAS

Sabaton, la 30-an de julio, finighis la 96-a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago per la Solena Fermo, kiun gvidis la prezidanto de UEA, prof. Probal Dasgupta. Ghenerala sekretario Barbara Pietrzak faris resuman raporton pri la laboraj, klerigaj kaj kulturaj programeroj, kiuj disvolvighis dum la kongresa semajno. D-ro José Antonio Vergara, kiu reghisoris la traktadon de la kongresa temo, ligita al la Internacia Jaro de Junularo, legis la kongresan rezolucion, en kiu kristalighis la konkludoj el tiu traktado.
Estraranino Claude Nourmont anoncis la rezuitojn de la Belartaj Konkursoj kaj Oratora Konkurso. Estrarano Amri Wandel disdonis diplomojn pri elstara agado al ok meritplenaj movadanoj kaj diplomojn pri elstara arta agado al kvar kulturaj agantoj. Estraranino Maritza Gutiérrez anoncis la ricevantojn de la subvencio Cigno kaj transdonis la "esperantistan pacpremion", Premion Deguchi, al s-ro HORI Jasuo el Japanio. Estraranino Loes Demmendaal transdonis diplomojn pri 50-jara kaj 40-jara seninterrompa membreco en UEA.

Post la ferma festparolado de prezidanto Dasgupta la partoprenantoj de la Internacia Infana Kongreseto ghojigis la publikon per du kantoj. Poste la LKK-prezidantino Ileana Schroeder kaj Konstanta Kongresa Sekretario Clay Maglahães invitis sur la podion la LKK-anojn kaj la helpantojn, kiuj ricevis rozon kaj fortan aplaudon de la dankema kaj evidente tre kontenta kongresanaro.

Fine sekvis la transdono de la kongresa flago, kiun el la manoj de s-ino Schroeder akceptis la prezidanto de LKK de la 97-a UK, s-ro Nguyen Van Loi, kiu kore bonvenigis la kongresanojn post unu jaro al Hanojo. Pli frue, Barbara Pietrzak anoncis la decidon de la Estraro de UEA, ke la 98-a UK en 2013 okazos en Rejkjaviko, 36 jarojn post la antaua UK en la islanda chefurbo.

Post la komuna kantado de "La Espero" sub la gvido de la Internacia Koruso kaj ghia estro Alan Bishop la prezidanto de UEA deklaris la 96-an UK fermita.

* * * * *

PREMIO ONISABURO DEGUCHI AL HORI JASUO

La Estraro de UEA aljughas la Premion Onisaburo Deguchi por agado, kiu per Esperanto antauenigis intenacian amikecon kaj solidarecon en la spirito de D-ro L.L. Zamenhof kaj Onisaburo Deguchi.  La Premio estis starigita en la Jubilea Jaro de Esperanto en 1987 per donaco de Oomoto kaj konsistas el diplomo, monsumo de 2000 euroj kaj donaceto de Oomoto.

Chi-jare la Premion Deguchi ricevas HORI Jasuo el Japanio pro multjara agado por konigi la japanan kulturon tra la mondo per prelegvojaghoj, artikoloj kaj libroj, inter kiuj elstaras lia almanako  "Raportoj el Japanio", aperinta jam en 14 volumoj ekde 1997. Krome, chi-jare oni povis preskau chiutage legi en Esperanto liajn retajn raportojn pri la vivo post la tertremo, cunamo kaj atomcentrala katastrofo okazintaj en marto en lia lando.

* * * * *

SUBVENCIO CIGNO EN 2011

Subvencio Cigno estis starigita per donaco de la japana esperantista mecenato Etsuo MIYOSHI por subteni Esperanto-projektojn en la Tria Mondo kaj la iamaj socialismaj landoj de Europo. Ghi valoras 500 000 enojn, t.e. chirkau 4500 euroj.
Chi-jare la Estraro de UEA dividis la subvencion inter tri ricevantoj:

Fondajho Ameriko por vojghkostoj lige kun la 8-a Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE) en San-Paulo, Brazilo, kaj por eldono de lernomaterialoj por hispanlingvanoj;

Esperanta filmfestivalo lige kun la 8-a TAKE; kaj

Dokumenta Esperanto-Centro en Zagrebo, Kroatio, por plibonigi siajn materiajn kondichojn kaj pligrandigi siajn kolektojn.

* * * * *

DIPLOMO DE UEA AL 12 ELSTARAJ AGANTOJ

En la inauguro de la 96-a UK oni anoncis la nomojn de tri novaj Honoraj Membroj de UEA.  Alia formo de honorigo en UEA estas la Diplomoj pri Elstara Agado kaj Elstara Arta Agado. Chi-jare la Estraro decidis distingi per diplomo 12 Esperanto-aktivulojn.

Diplomo pri Elstara Agado: Jorma Ahomäki el Finnlando pro elstara loka agado kaj gazetara informado pri Esperanto; Augusto Casquero el Hispanio pro instruado de Esperanto en Chinio kaj Vjetnamio; Helmar Frank el Germanio pro elstara antauenigo de Esperanto kiel lingvo de scienco, precipe pere de la Akademio Internacia de Sciencoj; Francois Xavier Gilbert el Francio pro longtempa gvidado de la Koresponda Servo Mondskala de UEA; Heidi Goes el Belgio pro sukcesa agado por disvastigo de Esperanto en Indonezio; Mireille Grosjean el Svislando pro laboro por Esperanto en Afriko kaj utiligo de Esperanto por interkultura edukado; Andrzej Grzebowski el Pollando pro antauenigo de turismo per Esperanto kaj pro agado sur la kleriga kampo; Geza Kurucz el Hungario pro modela redaktado de la revuo Juna Amiko;

Diplomo pri Elstara Arta Agado: Kim Henriksen el Danio kaj Jean-Marc Leclerc (JoMo) el Francio pro longtempa kontribuo al la Esperanto-muziko; Carmel Mallia el Malto kaj ABEL MONTAGUT el Katalunio pro elstara kontribuo al la Esperanta poezio.


  : Rec.   : List

991   어린이를 위한 이야기-유튜브 5    LEE Jungkee 2012/02/09 73 669
990   어린이를 위한 이야기-유튜브 4    LEE Jungkee 2012/02/09 72 652
989   어린이를 위한 이야기-유튜브 3    LEE Jungkee 2012/02/09 77 680
988   어린이를 위한 이야기-유튜브 2    LEE Jungkee 2012/02/09 66 645
987   어린이를 위한 이야기-유튜브 1    LEE Jungkee 2012/02/09 72 657
986   Kabe의 번역작품 'Elektitaj fabeloj de Fratoj Grimm'    LEE Jungkee 2012/01/20 87 734
985   IMPRESOJ EN LA MEDITADA RENKONTIGXO (D-ro Markus G...    LEE Jungkee 2012/01/15 79 787
984   뜨는 중국과 에스페란토    LEE Jungkee 2011/12/29 79 724
983   108배 [홍성조 역]    LEE Jungkee 2011/12/29 82 770
982   에스페란토 유투브 만화 감상하시길!    LEE Jungkee 2011/12/28 80 701
981   유투브 / 에스페란토 노래    LEE Jungkee 2011/12/26 67 643
980   Kial UK en Koreio en la jaro 2016?    LEE Jungkee 2011/12/18 80 699
979   일본 에스페란티스토의 하회마을 방문기    LEE Jungkee 2011/12/18 74 635
978   자멘호프 육성(?)을 들어보세요.    LEE Jungkee 2011/12/18 67 664
977   어린이를 위한 에스페란토 유튜브    LEE Jungkee 2011/12/16 74 682
976   자멘호프선생께서 직접 번역하신 '인어 공주' 입니다.    LEE Jungkee 2011/11/21 58 737
975   에스페란토판 '코란(Korano)'을 내려 받으세요.    LEE Jungkee 2011/11/18 73 617
974   에스페란토판 '성경(Sankta Biblio)'을 내려 받으세요.-2    LEE Jungkee 2011/11/18 72 632
973   에스페란토판 '성경(Sankta Biblio)'을 내려 받으세요.-1    LEE Jungkee 2011/11/18 70 704
972   Rezulto de voĉdonado pri la novaj Sep Mirinda...    LEE Jungkee 2011/11/12 70 989
971   Zamenhof Ludoviko Lazaro: Vivo.    LEE Jungkee 2011/10/19 70 705
970   E.SHA epoko en la Komuna Kongreso inter Koreio kaj...    LEE Jungkee 2011/10/16 69 711
969    Granda grupo de koreoj vojaghos al Tajvano en Dec...    LEE Jung-kee 2011/09/21 88 763
968   Spritema mia nepo    LEE Jung-kee 2011/09/14 85 775
967   회화를 잘 하려면, 이 다섯 가지 유형의 문장을 익히세요!    LEE Jungkee 2011/09/10 80 928
966   Radiko 이근택님의 기행문    LEE Jung-kee 2011/09/02 82 806
965   Esperanto-kurso kaj gxia instruo-metodo en Koreio    LEE Jung-kee 2011/08/18 85 874
   En la 30-a de Julio/ Ferma Ceremonio    LEE Jung-kee 2011/07/31 82 1015
963   En la 29-a de Julio/ Internacia Vespero    LEE Jung-kee 2011/07/30 86 907
962   En la 28-a de Julio/ Azia Movado kaj aliaj    LEE Jung-kee 2011/07/29 85 861

    : List [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]..[40]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0